Про Бюро
Послуги ПВБКІ — нові можливості кредитування

Приватне акціонерне товариство «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» (код ЄДРПОУ 33691415) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 27 квітня 2017 року о 15.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 1 (навчальний центр НБУ, Університет банківської справи).

Реєстрація учасників зборів відбудеться 27 квітня 2017 року з 14-20 до 15-00 год. за місцем проведення зборів. Перелік осіб, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24:00 годину 21 квітня 2017 року.

                                               Проект порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів.
 3. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПВБКІ».
 4. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних Загальних зборів акціонерів.
 5. Звіт Голови Правління про роботу ПрАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» за 2016 рік та плани на 2017 рік.  Прийняття рішення за наслідками  розгляду звіту Голови Правління Товариства.
 6. Звіт Ревізійної комісії про діяльність ПрАТ «ПВБКІ» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками  розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження  висновку  Ревізійної комісії, річного звіту Товариства.
 7. Звіт Наглядової ради ПрАТ «ПВБКІ» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
 8. Про розподіл прибутку (збитків) ПрАТ «ПВБКІ» за підсумками роботи у 2016 році.
 9. Про внесення змін до  пунктів 12.6., 12.8., 14.5. Статуту ПрАТ «ПВБКІ» відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
 10. Про внесення змін до п.4.1., 6.4., 6.7., 8.9. Положення про Наглядову раду ПрАТ «ПВБКІ» та затвердження його в новій редакції.
 11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 12. Обрання членів Наглядової ради Товариства та Голови Наглядової ради.
 13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн) за 2016 рік

 

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

18837

16494

Основні засоби

801

811

Довгострокові фінансові інвестиції

5600

1000

Запаси

32

23

Сумарна дебіторська заборгованість

3310

2387

Грошові кошти та їх еквіваленти

926

3529

Нерозподілений прибуток

-3378

-5931

Власний капітал

16328

14435

Статутний капітал

11750

11750

Довгострокові зобов'язання

1117

1224

Поточні зобов'язання

976

315

Чистий прибуток (збиток)

2558

107

Середньорічна кількість акцій (шт.)

11750

11750

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

19

16

 

Для участі в річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), для представників акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті Товариства: www.pvbki.com.

До дня проведення загальних зборів акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 11, в приміщенні товариства у робочі дні з 10-00 до 16-30 год., а також в день проведення загальних зборів  - у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – корпоративний секретар ПрАТ «ПВБКІ» Мамченко Юлія Валеріївна.

Довідки за телефоном (044)390-54-70.

  Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів опубліковано в Бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №53 від 20.03.2017 р.

  Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні.

 

 

 

   Голова Правління                                                                                     Паламарчук А.Б.

 

 

Проекти рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПВБКІ», які відбудуться 27 квітня 2017 року:

 

1.Проект рішення  з 1 питання Порядку денного: «Обрання лічильної комісії Загальних зборів»:

Обрати  лічильну комісію у складі двох осіб:  Рибчановська Ярослава Анатоліївна та Москалюк  Олександр Васильович.

 

2.Проект рішення з 2 питання Порядку денного: «Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів»:  Для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, представнику акціонера, який зареєстрований для участі в Загальних зборах видаються бюлетені для голосування, які засвідчуються  підписом Голови Правління Товариства та відбитком печатки Товариства.

 

3. Проект рішення з 3 питання Порядку денного: «Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПВБКІ»: У відповідності з п.13.9 Статуту ПрАТ «ПВБКІ» головує на Загальних Зборах акціонерів Голова Наглядової ради, у випадку його відсутності Заступник Голови Наглядової ради Блащук Юрій Олександрович.  Секретарем Загальних зборів обрати  корпоративного секретаря Мамченко Юлію Валеріївну.   

 

4. Проект рішення з 4 питання Порядку денного: «Затвердження порядку (регламенту) проведення річних Загальних зборів акціонерів»: Затвердити Регламент Загальних зборів акціонерів: 1. Виступи з питань порядку денного Зборів – до 15 хвилин; 2. Виступи з обговорення доповідей та відповіді на запитання – до 5 хвилин. 

 

5. Проект рішення з 5 питання Порядку денного: «Звіт Голови Правління про роботу ПрАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» за 2016 рік та плани на 2017 рік.  Прийняття рішення за наслідками  розгляду звіту Голови Правління Товариства»: Затвердити Звіт Голови Правління  Паламарчук А.Б. про роботу  ПрАТ  «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» за 2016 рік та плани на 2017 рік взяти до відома.

 

6. Проект рішення з 6 питання Порядку денного: «Звіт Ревізійної комісії про діяльність ПрАТ «ПВБКІ» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками  розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження  висновку  Ревізійної комісії, річного звіту Товариства»: 1.Визнати фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій » за період з 01.01.2016 року по 31.12 2016 року задовільною. 2.Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ  «ПВБКІ» за результатами перевірки за 2016 рік, річний звіт за період з 01.01.2016 року по 31.12 2016 року - затвердити.

 

7. Проект рішення з 7 питання Порядку денного: «Звіт Наглядової ради ПрАТ «ПВБКІ» за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства»: Звіт Наглядової ради ПрАТ « ПВБКІ» про роботу Наглядової ради  у 2016 році прийняти до відома та визнати роботу Наглядової ради товариства задовільною та такою, що відповідає напрямкам діяльності ПрАТ « ПВБКІ».

 

8. Проект рішення з 8  питання Порядку денного: «Про розподіл прибутку (збитків) ПрАТ «ПВБКІ» за підсумками роботи у 2016 році»: 1. У зв’язку  з  наявністю у  ПрАТ « ПВБКІ» не перекритих збитків минулих років та необхідністю технічного розвитку бюро, дивіденди за рахунок прибутку  2016 року не нараховувати і не сплачувати.

2. Прибуток, отриманий товариством по результатах роботи у 2016 році у сумі 2 558 тис. грн.  направити на формування фондів товариства у розмірах, встановлених «Положенням про фонди ПрАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій»,  а саме:  Резервний  капітал - 5%; Фонд розвитку - 40%; Фонд соціального розвитку, розвитку персоналу та заохочення –15%.  3.  Залишок прибутку у розмірі 1 023 200 грн. оставити не розподіленим.

 

9. Проект рішення з 9  питання Порядку денного: «Про внесення змін до  пунктів 12.6., 12.8., 14.5. Статуту ПрАТ «ПВБКІ» відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» та затвердження Статуту Товариства у новій редакції:

1. Внести зміни до пунктів 12.6., 12.8., 14.5. Статуту ПрАТ «ПВБКІ»  в зв’язку приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у ЗУ «Про акціонерні товариства».

2.В пункті 12.6. Статуту ПрАТ «ПВБКІ» після слів «не включених до порядку денного» додати слова «крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня».

3.Пункт 12.8. Статуту ПрАТ «ПВБКІ» викласти в наступній редакції: Загальні збори акціонерів приймають рішення з використанням бюлетенів для голосування або шляхом заочного голосування (опитування). Кожен аркуш бюлетеня для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом Голови Правління Товариства та відбитком печатки Товариства.

4.Абзац перший пункту 14.5. Статуту ПрАТ «ПВБКІ» викласти в наступній редакції: Наглядова рада обирається Загальними зборами. Кількісний склад Наглядової ради становить 5 (п’ять) осіб.

5. Затвердити Статут ПрАТ «ПВБКІ» у новій редакції.

6.Уповноважити Голову Правління ПрАТ «ПВБКІ» Паламарчук А.Б. підписати Статут у новій редакції.

7.Доручити Голові Правління ПрАТ «ПВБКІ» Паламарчук А.Б. та юристу ПрАТ «ПВБКІ» Каплюк М.В. здійснити всі необхідні дії, направлені на державну реєстрацію Статуту ПрАТ «ПВБКІ» у новій редакції.

 

10. Проект рішення з 10  питання Порядку денного: «Про внесення змін до п.4.1., 6.4., 6.7., 8.9. Положення про Наглядову раду ПрАТ «ПВБКІ» та затвердження його в новій редакції»: 

1.Внести зміни до пунктів п.4.1., 6.4., 6.7., 8.9. Положення про Наглядову раду ПрАТ «ПВБКІ».

2.В реченні другому пункту 4.1. слова «встановлений Загальними зборами, становить 7 (сім) осіб» замінити на «встановлюється Статутом Товариства».

3.В першому реченні абзацу першого пункту 6.4. слова «не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів» замінити на «не пізніше ніж за 7 (сім) днів» та пункти 1-11 абзацу першого пункту 6.4. викласти в наступній редакції:

1) повне найменування акціонера, котрий її вносить;

2) відомості про кількість акцій, які належать акціонеру, який вносить пропозицію;

3) прізвище, ім'я, по батькові кандидата;

4) кількість  акцій Товариства, що належать кандидату;

5) інформація про освіту;

6) відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності;

7) відсутність непогашеної судимості за злочини проти власності, службові чи господарські злочини;

8) згоду кандидата на обрання до Наглядової ради Товариства.

4.Речення перше абзацу першого пункту 6.7. викласти в наступній редакції:       Голосування з питання про обрання членів Наглядової ради здійснюється з використанням бюлетенів для голосування або шляхом заочного голосування (опитування).

5.Речення перше пункту 8.9. викласти в наступній редакції: Після закінчення фінансового року проводиться засідання Наглядової ради з метою розгляду та погодження питань, що вносяться на щорічні Загальні збори.

6.Затвердити Положення про Наглядову раду ПрАТ «ПВБКІ» в новій редакції.

 

11. Проект рішення з 11  питання Порядку денного: «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв’язку з закiнченням строку на який вона обиралась.

 

12. Проект рішення з 12 питання Порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради Товариства та Голови Наглядової ради»: Обрання Наглядової ради Товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.  Обрання Голови Наглядової ради Товариства здійснюється із числа членів Наглядової ради Товариства, обраних Загальними зборами акціонерів.

 

13. Проект рішення з 13  питання Порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства»: 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради. 2.  Уповноважити Голову Правління Товариства у встановленому законодавством України та Статутом порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради. 3.За виконання обов’язків обраними членами Наглядової ради за цивільно-правовими договорами винагороди не встановлювати.
20.03.2017, 1953 перегляди.