Про Бюро
Послуги ПВБКІ — нові можливості кредитування

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

29.05.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 29-05-2020

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Голова Правління

 

 

 

Паламарчук А.Б.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

            Приватне акціонерне товариство "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій"

2. Організаційно-правова форма:

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

            02002, Київська обл., Київ, Євгена Сверстюка,11

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

            33691415

5. Міжміський код та телефон, факс:

            (044)390-5470, (044)390-5470

6. Адреса електронної пошти:

            office@pvbki.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

           

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://main.pvbki.com/ukr/about/news/

29.05.2020

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

28.05.2020

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Тимонькін Борис Владиславович

 

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №11 вiд 28.05.2020 року) припинено повноваження Голови Наглядової ради Тимонькiна Бориса Владиславовича, у зв’язку з закiнченням строку на який обиралась Наглядова рада. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. На посадi Голови Наглядової ради перебував з 27.04.2017 р.Часткою у Статутному капiталi Товариства не володiє, заборони суду обiймати певнi посади чи непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

28.05.2020

припинено повноваження

Члена Наглядової ради

Лихочаса Андрія Олексійовича

 

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №11 вiд 28.05.2020 року) припинено повноваження Члена Наглядової ради Лихочаса Андрія Олексійовича, у зв’язку з закiнченням строку на який обиралась Наглядова рада. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. На посадi  перебував з 27.04.2017 р.Часткою у Статутному капiталi Товариства не володiє, заборони суду обiймати певнi посади чи непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

28.05.2020

припинено повноваження

Члена Наглядової ради

Богданцова Костянтина Миколайовича

 

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №11 вiд 28.05.2020 року) припинено повноваження Члена Наглядової ради Богданцова Костянтина Миколайовича, у зв’язку з закiнченням строку на який обиралась Наглядова рада. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. На посадi  перебував з 27.04.2017 р.Часткою у Статутному капiталi Товариства не володiє, заборони суду обiймати певнi посади чи непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

28.05.2020

припинено повноваження

Члена Наглядової ради

Атанова Артура Анатолійовича

 

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №11 вiд 28.05.2020 року) припинено повноваження Члена Наглядової ради Атанова Артура Анатолійовича, у зв’язку з закiнченням строку на який обиралась Наглядова рада. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. На посадi  перебував з 27.04.2017 р.Часткою у Статутному капiталi Товариства не володiє, заборони суду обiймати певнi посади чи непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

28.05.2020

обрано

Голова Наглядової ради

Тимонькіна Бориса Владиславовича

 

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №11 вiд 28.05.2020 року) Тимонькіна Бориса Владиславовича  обрано Головою Наглядової ради Товариства iз числа членiв Наглядової ради, обраних Загальними зборами акцiонерiв 28.05.2020 р., строком на 3 роки. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав, є представником акцiонера "Дельта Лізинг". Часткою у Статутному капiталi Товариства не володiє, заборони суду обiймати певнi посади чи непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. З квітня 2001 р. по липень 2013 р. обіймав посаду Голови Правління ПАТ "Укрсоцбанк". З серпня 2013 р. по січень 2014 р. заступник Голови Нагляової ради "ВЄТЕК". Член Наглядової ради НС UniCredit з 05.08.2013 р. по 06.06.2014 р. Голова наглядової ради ПрАТ "ПВБКІ" з 2005 року по теперішній час.  Загальний стаж роботи 45 років.

28.05.2020

обрано

Члена Наглядової ради

Лихочаса Андрія Олексійовича

 

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №11 вiд 28.05.2020 року)  Лихочаса Андрія Олексійовича  обрано Членом Наглядової ради товариства, строком на 3 роки. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав, є представником акцiонера "Вудрест". Часткою у Статутному капiталi Товариства не володiє, заборони суду обiймати певнi посади чи непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. З 2000 по 2005 р. Заступник, перший заступник Голови правління ПАТ "Український професійний банк", з 2005 по 2015 р.р. Голова правління ПАТ  ПАТ "Український професійний банк". З 2011 року по теперійній час Член Наглядової ради ПрАТ "ПВБКІ".

28.05.2020

обрано

Члена Наглядової ради

Богданцова Костянтина Миколайовича

 

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №11 вiд 28.05.2020 року)  Богданцова Костянтина Миколайовича обрано Членом Наглядової ради товариства, строком на 3 роки. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав, є представником акцiонера АТ"УКРСИББАНК". Часткою у Статутному капiталi Товариства не володiє, заборони суду обiймати певнi посади чи непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Протягом останніх 5 років обіймає наступні посади: - начальника Управління судової роботи та правового супроводу діяльності банку Юридичного департаменту АТ "УКРСИББАНК",  - ТОВ "УКРСИБ-ФІНАНАС" , директор (сумісництво).

 

28.05.2020

обрано

Члена Нагляової ради

Ілюченка Сергія Олександровича

 

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №11 вiд 28.05.2020 року) Ілюченка Сергія Олександровича обрано Членом Наглядової ради товариства, строком на 3 роки. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав, є представником акцiонера АТ "ОТП Банк". Часткою у Статутному капiталi Товариства не володiє, заборони суду обiймати певнi посади чи непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Протягом останніх 5 років обіймає наступні посади:

- АТ "ОТП БАНК", Директор департаменту з контролю за кредитними ризиками роздрібного бізнесу,

- АТ "ОТП БАНК", Нкачальник управління  з контролю за кредитними ризиками роздрібного бізнесу.

 

 

28.05.2020

обрано

Члена Нагляової ради

Соловйову Ольгу Олександрівну

 

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №11 вiд 28.05.2020 року) Соловйову Ольгу Олександрівну обрано Членом Наглядової ради товариства, строком на 3 роки. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав, є представником акцiонера АТ "Райффайзен Банк Аваль". Часткою у Статутному капiталi Товариства не володiє, заборони суду обiймати певнi посади чи непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Протягом останніх 5 років обіймає наступні посади:

- 2013-2018 р. Начальник управління ризиків фізичних осіб та моделювання роздрібних ризиків;

- 2018-2019 р. Заступник директора департаменту - Начальник управління ризиків фізичних осіб;

2019-2020 р. Директор департаменту роздрібних ризиків АТ Райффайзен Банк аваль", в.о. директора департаменту проблемної заборгованості роздрібних клієнтів.

29.05.2020, 261 перегляд.