Про Бюро
Послуги ПВБКІ — нові можливості кредитування

Ліцензійні умови

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
29.07.2010 N 618
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 жовтня 2010 р.
за N 990/18285

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності із збирання та
використання інформації, яка складає кредитну
історію

{ Заголовок Ліцензійних умов в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 626 (z1442-11) від 13.10.2011 }

I. Загальні положення

1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до статей 15, 16 Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» (2704-15) , статей 6, 8, 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (1775-14).

2. Ці Ліцензійні умови визначають перелік організаційних, технологічних, кваліфікаційних та інших вимог, обов'язкових для виконання при провадженні господарської діяльності із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію.
{ Пункт 2 розділу I в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 626 (z1442-11) від 13.10.2011 }

3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються у такому значенні:
заявник — юридична особа, виключною діяльністю якої є збір та використання інформації, яка складає кредитну історію, що звернулась у встановленому Законами України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (1775-14) та «Про організацію формування та обігу кредитних історій» (2704-15) порядку до органу ліцензування для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію; { Абзац другий пункту 3 розділу I в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 626 (z1442-11) від 13.10.2011 }
ліцензіат — Бюро кредитних історій (далі — Бюро), яке одержало ліцензію на провадження господарської діяльності із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію, відповідно до Законів України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (1775-14) та «Про організацію формування та обігу кредитних історій» (2704-15). { Абзац третій пункту 3 розділу I в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 626 (z1442-11) від 13.10.2011 }
Інші терміни, що вживаються у цих Ліцензійних умовах, використовуються у значеннях, визначених Законами України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (1775-14) та «Про організацію формування та обігу кредитних історій» (2704-15).

4. Ці Ліцензійні умови встановлюють вимоги, обов'язкові для виконання протягом усього строку дії ліцензії.

5. У разі наявності у суб'єкта господарювання філій, інших відокремлених підрозділів, які провадитимуть господарську діяльність із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію, керівництво провадженням ними цієї діяльності здійснює суб'єкт господарювання, у тому числі забезпечує їх відповідність цим Ліцензійним умовам.
{ Пункт 5 розділу I в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 626 (z1442-11) від 13.10.2011 }

II. Організаційні вимоги

1. Для отримання ліцензії заявник особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України із заявою про видачу ліцензії (додаток 1). До заяви про видачу ліцензії додаються:
а) виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;
{ Підпункт «а» пункту 1 розділу II в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 626 (z1442-11) від 13.10.2011 }
б) довідка банку про підтвердження сплати статутного капіталу в розмірі, що передбачений Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» (2704-15) ;
в) Положення Бюро, затверджене виконавчим органом Бюро.

2. Положення Бюро повинно містити правила:
а) збору, опрацювання, коригування та передавання інформації;
б) надання кредитних звітів;
в) зберігання та захисту інформації;
г) ведення реєстру запитів кредитних історій.

3. Положення має бути складене державною мовою, аркуші в ньому повинні бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені підписом відповідальної особи і печаткою заявника.

4. Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом (додаток 2), копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів органом ліцензування та підписом відповідальної особи.

5. На момент подання заяви про видачу ліцензії заявник повинен відповідати таким обов'язковим умовам:
а) Бюро має бути створене у формі господарського товариства відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» (2704-15) ;
б) засновниками Бюро можуть бути юридичні особи, які здійснюють діяльність не менше трьох років з дня їх реєстрації та не мають заборгованості із сплати податків та інших обов'язкових платежів за останні три роки, а також фізичні особи;
в) у назві заявника обов'язково зазначаються слова «Бюро кредитних історій»;
г) статутний капітал заявника формується виключно за рахунок грошових коштів засновників Бюро в сумі, не меншій за мінімальний розмір статутного капіталу Бюро, визначеного Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» (2704-15).

6. Для кожної філії, кожного відокремленого підрозділу ліцензіата, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ним ліцензії, ліцензіат повинен подати до органу ліцензування заяву про видачу копії ліцензії (додаток 3).

7. Ліцензія (дублікат) або її копія, видані органом ліцензування, не можуть бути передані для використання іншій юридичній особі для провадження діяльності із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію.
{ Пункт 7 розділу II в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 626 (z1442-11) від 13.10.2011 }

8. Строк дії ліцензії, розмір та порядок зарахування до Державного бюджету України плати за видачу ліцензії (переоформлення, видачу копії та дубліката) визначені Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (1775-14) та постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 року N 1755 (1755-2000-п) «Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу».

9. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії відповідно до статті 16 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (1775-14) ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії (додаток 4) разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

10. У разі втрати або пошкодження ліцензії ліцензіат зобов'язаний звернутися до органу ліцензування із заявою про видачу дубліката ліцензії (додаток 5). До заяви в разі втрати ліцензії додається документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії, а в разі пошкодження — не придатна для користування ліцензія і документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.

11. Ліцензіат зобов'язаний:

11.1. Розмістити копії ліцензії та погодженого органом ліцензування Положення Бюро (завірені підписом керівника та печаткою Бюро), за винятком розділу щодо зберігання та захисту інформації, у доступному для огляду місці за своїм місцезнаходженням (місцезнаходженням його філій та інших відокремлених підрозділів).

11.2. Опублікувати Положення Бюро (за винятком розділу щодо зберігання та захисту інформації) в офіційних виданнях протягом одного місяця з моменту отримання ліцензії.

11.3. Письмово повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін подавати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі протягом десяти робочих днів з моменту виникнення таких змін разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують такі зміни.

III. Технологічні вимоги

1. Ліцензіат повинен мати документи, які підтверджують:

1.1. Право власності або користування приміщенням чи будівлею,-де здійснюється господарська діяльність із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію.
{ Підпункт 1.1 пункту 1 розділу III в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 626 (z1442-11) від 13.10.2011 }

1.2. Право власності або користування комп'ютерним обладнанням, на якому накопичується та зберігається інформація, яка складає кредитну історію.

2. Приміщення, у якому здійснюється діяльність Бюро, — це будинок або споруда (частина будинку або споруди), відділений будівельними огороджувальними конструкціями (стінами, перекриттями), що має окремий вхід, не використовується одночасно іншими юридичними і фізичними особами, належить ліцензіату на правах власності або користування і повинен обов'язково включати:
а) серверну кімнату (приміщення,-де розташовані сервери, на яких проводяться накопичення, збереження та обробка інформації, що складає кредитну історію);
б) приміщення, у якому проводиться робота ліцензіата з користувачами;
в) приміщення архіву, у якому зберігаються документи.

3. Приміщення серверної кімнати,-де зберігаються бази даних ліцензіата, має забезпечувати їх захист від втрат або пошкодження та бути обладнане:
охоронною та протипожежною сигналізацією;
системою пожежогасіння;
системами відеонагляду;
джерелами безперебійного живлення, потужність яких забезпечить збереження і цілісність інформації та завершення роботи серверів.

4. Доступ до серверної кімнати,-де встановлено комп'ютерне обладнання, на якому накопичується та зберігається інформація, яка складає кредитну історію, та бази даних ліцензіата мають бути захищені від несанкціонованого доступу сторонніх осіб.
Керівник ліцензіата затверджує перелік уповноважених осіб, яким дозволяється доступ до серверної кімнати, та їх посадові інструкції.
Керівник ліцензіата призначає особу, відповідальну за здійснення технологічних вимог, визначених цими Ліцензійними умовами.

5. Архів повинен бути обладнаний охоронною та протипожежною сигналізацією і забезпечувати надійний захист від втрат або пошкодження інформації.
Керівник ліцензіата затверджує порядок доступу до архіву та призначає особу, відповідальну за його дотримання.

6. Ліцензіат, здійснюючи діяльність зі збору та використання інформації, яка складає кредитну історію, повинен використовувати системні і програмно-технічні засоби та засоби зв'язку, які забезпечують запобігання витоку, крадіжкам, викривленню, підробленню, несанкціонованому знищенню та копіюванню інформації, відповідно до пункту 10 цього розділу. { Абзац перший пункту 6 розділу III в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 626 (z1442-11) від 13.10.2011 }
Ліцензіат зобов'язаний мати обладнання та програмне забезпечення, які відповідають вимогам його діяльності та обсягу інформації, що обробляється, а також засоби зв'язку (електронна пошта, телефон, факс).

7. Для здійснення ліцензованої діяльності ліцензіат має використовувати програмне забезпечення, яке повинно забезпечувати:
формування та ведення кредитних історій;
формування кредитних звітів;
облік запитів користувачів щодо отримання кредитної історії для забезпечення формування реєстру запитів;
облік запитів суб'єктів кредитної історії;
конфіденційність та захист інформації, що обробляється та зберігається;
можливість архівування даних для їх подальшого зберігання протягом терміну, визначеного Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» (2704-15).

8. Для здійснення ліцензованої діяльності ліцензіат може використовувати програмне забезпечення, яке офіційно підтримується (супроводжується) уповноваженою на це особою і допускає подальшу модифікацію такого програмного забезпечення зазначеною особою.

9. Склад та структура програмного та технічного обладнання визначаються ліцензіатом самостійно виходячи з його можливостей виконувати операції щодо надання послуг відповідно до цих Ліцензійних умов.
Обчислювальна потужність комп'ютерів, серверів та іншого обладнання, що використовується ліцензіатом, має бути достатньою для роботи програмного забезпечення, функцій захисту інформації та обробки і зберігання потрібного обсягу інформації.

10. Обробка інформації, яка складає кредитну історію, в інформаційній, телекомунікаційній та/або інформаційно-телекомунікаційній системі ліцензіата повинна здійснюватися із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю. Створення комплексної системи захисту інформації та підтвердження її відповідності здійснюються в порядку, встановленому Законом України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» (80/94-ВР).

IV. Кваліфікаційні вимоги

1. Кваліфікаційні вимоги до керівника:
наявність вищої освіти (економічної, юридичної, або технічної у галузі інформаційних та суміжних технологій, або освіти в галузі управління);
досвід роботи на керівних посадах не менше трьох років;
відсутність судимості за злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері службової діяльності.

2. Кваліфікаційні вимоги до заступників керівника:
наявність вищої освіти (економічної, юридичної, або технічної в галузі інформаційних та суміжних технологій, або освіти в галузі управління);
досвід роботи на керівних посадах не менше двох років;
відсутність судимості за злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері службової діяльності.

3. Кваліфікаційні вимоги до керівників філій та інших структурних підрозділів:
наявність вищої освіти (економічної, юридичної, або технічної в галузі інформаційних та суміжних технологій, або освіти в галузі управління);
досвід роботи за спеціальністю не менше ніж два роки;
відсутність судимості за злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері службової діяльності.

4. Кваліфікаційні вимоги до інших працівників ліцензіата встановлюються керівником Бюро.

5. Керівник забезпечує захист інформації, що становить кредитну історію, своєчасне розроблення необхідних для цього заходів та створення системи захисту, що покладаються на керівника (заступника керівника) ліцензіата та керівника його філій, інших відокремлених підрозділів, що забезпечують створення та експлуатацію системи захисту інформації.

6. Для забезпечення захисту інформації, яка складає кредитну історію, керівник ліцензіата утворює службу захисту інформації та контролю за ним. Про спроби та/або факти несанкціонованих дій у системі щодо інформації, яка складає кредитну історію, ліцензіат повідомляє уповноважений орган у сфері захисту інформації.

V. Інші положення

Ліцензіат повинен забезпечити зберігання інформації, що становить кредитну історію, згідно із Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» (2704-15).