Про Бюро
Послуги ПВБКІ — нові можливості кредитування

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 25-04-2019

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Голова Правління

 

 

 

Паламарчук А.Б.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

            Приватне акціонерне товариство "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій"

2. Організаційно-правова форма

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

            02002 м. Київ, Євгена Сверстюка,11

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

            33691415

5. Міжміський код та телефон, факс

            044 390-54-70, 044 390-54-70

6. Адреса електронної пошти

            office@pvbki.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

https://www.pvbki.com/ukr/about/news/

26.04.2019

 

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

25.04.2019

припинено повноваження

Голова Ревізійної комісії

Даценко Тетяна Вікторівна.

 

0

Зміст інформації:

Припинення повноважень Голови Ревізійної комісії Даценко Тетяни Вікторівни з 25.04.2019 р. згідно рішення Загальних зборів акціонерів у зв’язку з закінченням строку на який обиралась  Ревізійна комісія. Перебувала на посаді з 28.04.2016 року, була обрана Загальними зборами акцiонерiв товариства, винагороди не отримувала. Посадова особа непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Акцiями товариства не володiє. Згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе посадова особа не надала.

25.04.2019

припинено повноваження

Члена Ревізійної комісії

Колесник Ірина Вікторівна 

 

0

Зміст інформації:

Припинення повноважень Члена Ревізійної комісії Колесник Ірини Вікторівни   з 25.04.2019 р. згідно рішення Загальних зборів акціонерів у зв’язку з закінченням строку на який обиралась  Ревізійна комісія. Перебувала на посаді з 28.04.2016 року, була обрана Загальними зборами акцiонерiв товариства, винагороди не отримувала. Посадова особа непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Акцiями товариства не володiє. Згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе посадова особа не надала.

25.04.2019

припинено повноваження

Члена Ревізійної комісія

Здовбицький Іван Іванович

 

0

Зміст інформації:

Припинення повноважень Члена Ревізійної комісії Здовбицького Івана Івановича   з 25.04.2019 р. згідно рішення Загальних зборів акціонерів у зв’язку з закінченням строку на який обиралась  Ревізійна комісія. Перебувала на посаді з 28.04.2016 року, була обрана Загальними зборами акцiонерiв товариства, винагороди не отримувала. Посадова особа непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Акцiями товариства не володiє. Згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе посадова особа не надала.

25.04.2019

обрано

Члена Ревізійної комісії

Здовбицького Івана Івановича

 

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №10 вiд 25.04.2019 року)  Здовбицького Івана Івановича обрано Членом Ревізійної комісії Товариства строком на 3 роки,  Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав, є представником акцiонера ТОВ "Вудрест".Часткою у Статутному капiталi Товариства не володiє, заборони суду обiймати певнi посади чи непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має, обіймає посаду директора ТОВ "Вудрест".

25.04.2019

обрано

Члена Ревізійної комісії

Колесник Ірина Вікторівна 

 

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №10 вiд 25.04.2019 року)  Колесник Ірину Вікторівну обрано  Членом Ревізійної комісії Товариства строком на 3 роки. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надала, є представником акцiонера ПАТ "Перший інвестиційний банк".Часткою у Статутному капiталi Товариства не володiє, заборони суду обiймати певнi посади чи непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має, обіймає посаду Голови Правління ПАТ "Перший інвестиційний банк".

25.04.2019

обрано

Голова Ревізійної комісії

Даценко Тетяна Вікторівна

 

0

Зміст інформації:

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №10 вiд 25.04.2019 року)  Даценко Тетяну Вікторівну обрано  Головою Ревізійної комісії Товариства строком на 3 роки. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надала, є представником акціонера ПАТ "Перший інвестиційний банк". Часткою у Статутному капiталi Товариства не володiє, заборони суду обiймати певнi посади чи непогашеної судимостi за посадові та корисливi злочини не має, обіймає посаду Голови Правління ПАТ "Перший інвестиційний банк".

26.04.2019, 905 переглядів.