Про Бюро
Послуги ПВБКІ — нові можливості кредитування

Звіт емітента за 2020 рік

Титульний аркуш

 

29.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 29/04-21

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

                Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

 

Голова Правлiння

 

 

 

Паламарчук А.Б.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Перше всеукраїнське бюро кредитних iсторiй"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 33691415

4. Місцезнаходження: 02002, Україна, Київська обл., Днiпровський р-н, м.Київ, Євгена Сверстюка,11

5. Міжміський код, телефон та факс: 044-390-54-70, 044-390-54-70

6. Адреса електронної пошти:  office@pvbki.com

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 15.03.2021, Затвердити рiчну iнформацiю емiтента за 2020 р.

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку ?нфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

https://www.pvbki.com/ukr/

29.04.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)


Зміст

         Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

X

4. Інформація щодо корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

 

7. Судові справи емітента

 

8. Штрафні санкції щодо емітента

 

9. Опис бізнесу

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)

X

1) інформація про органи управління

X

2) інформація про посадових осіб емітента

X

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

 

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)

 

11. Звіт керівництва (звіт про управління)

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

X

2) інформація про розвиток емітента

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

X

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

X

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

X

4) звіт про корпоративне управління

X

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

X

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

X

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

X

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

X

- інформація про наглядову раду

X

- інформація про виконавчий орган

X

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

X

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

X

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

X

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

X

- повноваження посадових осіб емітента

X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

 

1) інформація про випуски акцій емітента

 

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента

 

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

 

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

 

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента

X

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

X

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

3) інформація про зобов'язання емітента

 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент

 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

26. Інформація про вчинення значних правочинів

 

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

 

29. Річна фінансова звітність

X

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

X

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

 

32. Твердження щодо річної інформації

 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

 

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

 

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

41. Основні відомості про ФОН

 

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

45. Правила ФОН

 

46. Примітки:

немає


ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

            Приватне акцiонерне товариство "Перше всеукраїнське бюро кредитних iсторiй"

2. Скорочене найменування (за наявності)

            ПрАТ "ПВБКI"

3. Дата проведення державної реєстрації

            02.07.2007

4. Територія (область)

            Київська обл.

5. Статутний капітал (грн)

            11750000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

            0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

            0

8. Середня кількість працівників (осіб)

            14

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

            82.91 -  дiяльнiсть агенств зi стягування платежiв i бюро кредитних iсторiй

            63.99 - надання iнших iнформацiйних послуг

            62.01 - компьютерне програмування

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            АТ "ОТП Банк", МФО 300528

2) IBAN

            UA 97 300528 0000026001801307000

3) поточний рахунок

            UA 97 300528 0000026001801307000

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

            АТ "ОТП Банк", МФО 300528

5) IBAN

            UA 97 300528 0000026001801307000

6) поточний рахунок

            UA 97 300528 0000026001801307000

 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

1) Найменування

            Асоцiацiя "Бюро кредитних iсторiй"

2) Організаційно-правова форма

            Асоціація

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

              39221990

4) Місцезнаходження

             02002, м.Київ, вул.Є.Сверстюка,11

5) Опис

            немає

 

1) Найменування

             Асоцiацiя "Iнформацiйно-фiнансового бiзнесу"

2) Організаційно-правова форма

            Асоціація

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

             42711756

4) Місцезнаходження

            02002, м.київ, вул.Є.Сверстюка,11

5) Опис

           

немає

 

 

XI. Опис бізнесу

 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змiн не вiдбувалось.

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

14

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

  Асоцiацiя "Бюро кредитних iсторiй",  Асоцiацiя "Iнформацiйно-фiнансового бiзнесу" . Мiсцезнаходження обєднань- м.Київ, вул.Євгена Сверстюка, 11.

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

немає

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

немає

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Нарахування амортизацiї здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу.Запаси враховуються за найменшою, з двох величин: собiвартостi i чистою цiною продажу.

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Дохiд вiд надання послуг зi збору, обробки, зберiгання, захисту та використання кредитних iсторiй.

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Продаж та купiвля автомобiля.

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

---

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

-----

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

---

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

немає

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Розширення кола користувачiв.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

немає

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

немає

 

 

IV. Інформація про органи управління

Орган управління

Структура

Персональний склад

Загальнi збори

Загальнi збори акцiонерiв

Станом на 28.05.2020 року акцiонерами товариства є 17 осiб.

Наглядова Рада Товариства

Наглядова рада обирається Загальними зборами. Кiлькiсний склад Наглядової ради становить 5 (п'ять) осiб.

Тимонькiн Б.В.,  Богданцов К.М., Лихочас А.О., Соловйова О.О., Iлюченко С.О.

Правлiння Товариства

Голова Правлiння та Заступники Голови Правлiння

Голова Правлiння Паламарчук А.Б., Член Правлiння Глазунов В.В.

Ревiзiйна комiсiя

Ревiзiйна комiсiя обирається Загальними зборами у складi 3 (трьох) осiб - Голови та 2 (двох) членiв.

Голова ревiзiйної комiсiї Даценко Т.В., Члени Ревiзiйної комiсiї : Здовбицький I.I., Колесник I.В.

 


V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік народження

Освіта

Стаж роботи (років)

Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Голова Наглядової ради

Тимонькiн Борис Владиславович

1951

вища

45

Член Наглядової ради HC UniCredit до 06.06.2014 р., Протягом звiтного року нiяких змiн не вiдбувалось. Обовязки та повноваження визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду., Член Наглядової ради HC UniCredit до 06.06.2014 р., Протягом звiтного року нiяких змiн не вiдбувалось. Обовязки та повноваження визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду.

28.05.2020, 3 роки

Опис:

Посадова особа Емiтента непогашеної судомостi за корисливi та посадовi злочини не має, не є акцiонером. Винагорода не сплачується. Обраний до складу Наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв 28.05.2020 року. Права, обовязки та вiдповiдальнiсть закрiплено в Положеннi про Наглядову раду товариства та Статутi товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе.

 

 

2

Член Наглядової ради

Лихочас Андрiй Олексiйович

1970

вища

28

До серпня 2015 р. Голова Правлiння ПАТ "УПБ", Протягом звiтного року нiяких змiн не вiдбувалось. Обовязки та повноваження визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду., До серпня 2015 р. Голова Правлiння ПАТ "УПБ", Протягом звiтного року нiяких змiн не вiдбувалось. Обовязки та повноваження визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду.

28.05.2020, 3 роки

Опис:

Посадова особа Емiтента непогашеної судомостi за корисливi та посадовi злочини не має, не є акцiонером товариства. Винагорода не сплачується. Обраний до складу Наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв 28.05.2020 року. Права, обовязки та вiдповiдальнiсть закрiплено в Положеннi про Наглядову раду товариства та Статутi товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе.

3

Член Наглядової ради

Богданцов Костянтин Миколайович

1965

вища

31

До 2014 року начальник управлiння правового супроводу дiяльностi банку Юридичного департаменту АТ "УкрСиббанк", Протягом звiтного року нiяких змiн не вiдбувалось. Обовязки та повноваження визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду., До 2014 року начальник управлiння правового супроводу дiяльностi банку Юридичного департаменту АТ "УкрСиббанк", Протягом звiтного року нiяких змiн не вiдбувалось. Обовязки та повноваження визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду.

28.05.2020, 3 роки

Опис:

Посадова особа Емiтента непогашеної судомостi за корисливi та посадовi злочини не має, не є акцiонером товариства. Винагорода не сплачується. Права, обовязки та вiдповiдальнiсть закрiплено в Положеннi про Наглядову раду товариства та Статуту Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе.

4

Член Наглядової ради

Соловйова Ольга Олександрiвна

1983

вища

14

Заступник директора департаменту - Начальник управлiння ризикiв фiзичних осiб, До 2020 року заступник директора департаменту - Начальник управлiння ризикiв фiзичних осiб , з 2020 року Директор департаменту роздрiбних ризикiв АТ "Райффайзен Банк Аваль" в.о директора департаменту проблемної заборгованостi роздрiбних клiєнтiв.

 

 

28.05.2020, 3 роки

Опис:

Посадова особа Емiтента непогашеної судомостi за корисливi та посадовi злочини не має, не є акцiонером товариства. Винагорода не сплачується. Права, обовязки та вiдповiдальнiсть закрiплено в Положеннi про Наглядову раду товариства та Статуту Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе.

 

 

5

Член Наглядової ради

Iлюченко сергiй Олександрович

1983

вища

14

Директор департаменту котролю за кредитними ризиками роздрiбного бiзнесу, Обiймав посаду Директора департаменту котролю за кредитними ризиками роздрiбного бiзнесу, начальник управлiння департаменту контролю за кредитними ризиками роздрiбного бiзнесу. 

 

28.05.2020, 3 роки

Опис:

Посадова особа Емiтента непогашеної судомостi за корисливi та посадовi злочини не має, не є акцiонером товариства. Винагорода не сплачується. Права, обовязки та вiдповiдальнiсть закрiплено в Положеннi про Наглядову раду товариства та Статуту Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе.

 

 

6

Голова Правлiння

Паламарчук Антонiна Борисiвна

1948

вища

43

До 2005 року обiймала посаду Вiце-президенту Асоцiацiї українських банкiв., Протягом звiтного року нiяких змiн не вiдбувалось.До 2005 року обiймала посаду Вiце-президенту Асоцiацiї українських банкiв., Протягом звiтного року нiяких змiн не вiдбувалось., До 2005 року обiймала посаду Вiце-президенту Асоцiацiї українських банкiв., Протягом звiтного року нiяких змiн не вiдбувалось.

 

 

19.06.2008, безстроково

Опис:

 Обовязки та повноваження визначенi Статутом. Посадова особа Емiтента непогашеної судомостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода сплачується вiдповiдно до штатного розкладу. Посадова особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе.

7

Член Правлiння

Глазунов Василь Володимирович

1962

вища

40

До 2005 року обiймав посаду Директора департаменту iнформацiйних технологiй ВАТ "ТАСС Комерц Банк"., До 2005 року обiймав посаду Директора департаменту iнформацiйних технологiй ВАТ "ТАСС Комерц Банк"., Протягом звiтного року нiяких змiн не вiдбувалось.

 

 

 

 

 

02.07.2008, безстроково

Опис:

 Обовязки та повноваження визначенi Статутом. Посадова особа Емiтента непогашеної судомостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода сплачується вiдповiдно до штатного розкладу. Посадова особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе.

8

Головний бухгалтер

Чередник Людмила Антолiївна

1979

вища

27

До 2007 року обiймала посаду головного бухгалтера ТОВ "Альма"., Протягом звiтного року нiяких змiн не вiдбувалось., До 2007 року обiймала посаду головного бухгалтера ТОВ "Альма"., Протягом звiтного року нiяких змiн не вiдбувалось.

02.07.2008, безстроково

Опис:

Посадова особа Емiтента непогашеної судомостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода сплачується вiдповiдно до штатного розкладу. Посадова особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе.

9

Голова Ревiзiйної комiсiї

Даценко Тетяна Вiкторiвна

1970

вища

32

Регiональне вiддiлення в м.Києвi ПАТ АБ "Пiвденний", заступник начальника з операцiйної дiяльностi з 01.04.2018р., Обовязки та повноваження визначенi Статутом., Регiональне вiддiлення в м.Києвi ПАТ АБ "Пiвденний", заступник начальника з операцiйної дiяльностi з 01.04.2018р., Обовязки та повноваження визначенi Статутом.

 

 

25.04.2019, 3 роки

Опис:

Посадова особа Емiтента непогашеної судомостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не сплачується. Права, обовязки та вiдповiдальнiсть закрiплено в ст.15.Статуту товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе.

10

Член Ревiзiйної комiсiї

Здовбицький Iван Iванович

1963

вища

40

Директор ТОВ "Вудрест"., Обовязки та повноваження визначенi Статутом., Директор ТОВ "Вудрест"., Обовязки та повноваження визначенi Статутом.

 

 

25.04.2019, 3 роки

Опис:

Посадова особа Емiтента непогашеної судомостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не сплачується. Права, обовязки та вiдповiдальнiсть закрiплено в ст.15.Статуту товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе.

11

Член Ревiзiйної комiсiї

Колесник Iрина Вiкторiвна

1963

вища

39

Голова Правлiння ПАТ "Перший iнвестицiйний банк"., Обовязки та повноваження визначенi Статутом., Голова Правлiння ПАТ "Перший iнвестицiйний банк"., Обовязки та повноваження визначенi Статутом.

 

 

25.04.2019, 3 роки

Опис:

Посадова особа Емiтента непогашеної судомостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не сплачується. Права, обовязки та вiдповiдальнiсть закрiплено в ст.15.Статуту товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття iншої iнформацiї про себе.

 

 

 


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

1

2

3

4

5

6

Голова Правлiння

Паламарчук А.Б.

4 448

37,855319

38

0

 


VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Основним напрямком дiяльностi ПрАТ "ПВБКI" є  ведення кредитних iсторiй юридичних та фiзичних осiб, надання банкам, небанкiвським фiнансовим органiзацiям продуктiв та послуг для зниження кредитних ризикiв. ПрАТ "ПВБКI" здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України та може здiйснювати свою дiяльнiсть за її межами, з урахуванням вимог, встановлених законодавством України.

 

В основу стратегiї розвитку товариства покладено такi принципи, як конкурентоспроможнiсть, унiверсальнiсть, надiйнiсть, професiоналiзм, оперативнiсть у прийняттi рiшень.  В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента та його економiчна стабiльнiсть буде в значнiй мiрi залежати вiд ефективних фiскальних та iнших заходiв, якi здiйснюються Урядом, стабiльнiстю банкiвського сектору України з урахуванням економiчної ситуацiєї в країнi. Повязана з економiчною ситуацiєю потенцiйна невизначенiсть, безпосереднiй вплив якої на даний момент неможливо оцiнити в повнiй мiрi, продовжує iснувати.

 

 

 

2. Інформація про розвиток емітента

Основними факторами у стратегiчнiй дiяльностi пiдприємства для покращення його фiнансово-економiчного стану є розширення ринку збуту, розробка та впровадження нових видiв послуг, якi сприяють зниженню ризикiв кредитної дiяльностi,   нарощуванням бази даних, збiльшенням кiлькостi запитiв, пiдвищенням якостi даних, а також розширенням кола користувачiв та постачальникiв iнформацiї.

 

Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Пiдприємства. Майбутнє спрямування економiчної полiтики з боку українського Уряду, нестабiльна ситуацiя в країнi, монополiзацiя ринку, останнi подiї у свiтi та в Українi, пов'язанi  з пандемiєю Covid-19, все це може мати вплив на дiяльнiсть пiдприємства.

 

 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

На протязi звiтного перiоду деривативи не укладалися, правочини щодо похiдних цiнних паперiв не укладалися.

 

 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Керiвництво Товариства контролює процес управлiння ризиками. Функцiя управлiння ризиками у Товариствi здiйснюється стосовно фiнансових ризикiв (кредитного, валютного, ризику лiквiдностi), ринкових, цiнових, а також операцiйних та юридичних ризикiв. Управлiння операцiйними та юридичними ризиками має на метi забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх процедур та полiтики, що спрямованi на мiнiмiзацiю цих ризикiв. Емiтентом не використовується метод страхування цiнового ризику за угодами на бiржi (товарнiй, фондовiй) - операцiї хеджування.

 

 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Схильностi до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв вiдсутня.

 

 

 

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та Статутом.

 

 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї ПрАТ ПВБКI на фондових бiржах не торгуються. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.

 

 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

ПрАТ ПВБКI дiє на пiдставi ЗУ "Про акцiонернi товариства",  Статуту та внутрiшнiх Положень Товариства, затверджених Загальними зборами акцiонерiв.

 

Реалiзацiя  корпоративних прав акцiонерiв здiйснюється шляхом участi та голосування на Загальних зборах товариства по всiх питаннях порядку денного, в управлiннi товариством шляхом обрання представникiв акцiонерiв до Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї товариства.

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу  корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.

 

 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

 

Вид загальних зборів

річні

позачергові

X

 

Дата проведення

28.05.2020

Кворум зборів

63,77

Опис

 

1.Обрання та припинення повноважень членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв.

 

2.Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "ПВБКI".

 

3.Затвердження порядку (регламенту) проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв.

 

4.Звiт Правлiння про дiяльнiсть ПрАТ "ПВБКI" в 2019 роцi та прийняття рiшення за наслiдками  його розгляду.

 

5. Звiт Наглядової ради ПрАТ "ПВБКI" за 2019 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.

 

6.Звiт Ревiзiйної комiсiї про дiяльнiсть ПрАТ "ПВБКI" за 2019 рiк та прийняття рiшення за наслiдками  його розгляду. Затвердження  звiту та висновкiв  Ревiзiйної комiсiї, рiчного звiту Товариства.

 

7.Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами його       розгляду.

 

8.Про розподiл прибутку (збиткiв) ПрАТ "ПВБКI" за пiдсумками дiяльностi в 2019 роцi. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв, строк та спосiб їх виплати.

 

9. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.

 

10. Обрання Членiв Наглядової ради Товариства та Голови Наглядової ради.

 

11. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (зазначити)

 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (зазначити)

 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (зазначити)

 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

 

Так

Ні

 

 

X

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства

 

Інше (зазначити)

 

 

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

 

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

 

Склад наглядової ради (за наявності)

 

Персональний склад наглядової ради

Незалежний член наглядової ради

Залежний член наглядової ради

Функціональні обов'язки члена наглядової ради

Тимонькiн Б.В.

 

X

Голова Наглядової ради

Лихочас А.О.

 

X

Член Наглядової ради

Богданцов К.М.

 

X

Член Нагляової ради

Соловйова О.О.

 

X

Член Нагляової ради

Iлюченко С.О.

 

X

Член Наглядової ради

 

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

Протягом 2020 року було проведено 10 засiдань Наглядової ради, на яких розглядались питання, що входять в компетенцiю Наглядової ради та стосувались поточної дiяльностi товариства, затвердження планових показникiв бюджету, його виконання та КРI, питання пов'язанi з органiзацiєю та проведенням Загальних зборiв акцiонерiв товариства (згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства"), технiчним розвитком бюро.

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Персональний склад комітетів

З питань аудиту

 

X

 

З питань призначень

 

X

 

З винагород

 

X

 

Інше (зазначити)

 

 

 

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності

 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради

Всi засiдання Наглядової ради ПВБКI є правомочними у зв'язку з наявнiстю кворуму. Рiшення Наглядової ради приймались простою бiльшiстю голосiв членiв Ради та оформлювались протоколами. Всi члени Наглядової Ради ставились до своєї роботи вiдповiдально. Конфлiктiв у процесi роботи Наглядової ради не виникало

 

 

 

Iнше (зазначити)      Комiтети в складi Наглядової ради не створювались.

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

 

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (зазначити)

 

 

X

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (зазначити)

 

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

 

 

Склад виконавчого органу

 

Персональний склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу

Голова Правлiння Паламарчук Антонiна Борисiвна

Виконавчим органом Товариства є Правлiння, яке здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства та несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть роботи Товариства згiдно з принципами та порядком, встановленими Статутом Товариства, рiшеннями Загальних зборiв ак

Член Правлiння Глазунов Василь Володимирович

До компетенцiї Правлiння належить:

 

   - розпорядження майном Товариства у межах, що вiднесенi цим Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради до його компетенцiї;

 

  -  розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;  

 

   - прийняття рiшень про вчинення правочинiв (укладення договорiв), що вчиняються (укладаються) Товариством, окрiм правочинiв (договорiв), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рiшення Загальними зборами або Наглядовою радою;

 

  - розробка планiв розвитку Товариства, а також планiв розподiлу прибутку Товариства, якi погоджуються Наглядовою радою та затверджуються Загальними зборами;

 

 - забезпечення виконання рiшень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;

 

 - подання Наглядовiй радi вимог про необхiднiсть скликання позачергових Загальних зборiв;

 

 - розпорядження коштами фондiв Товариства у межах своїх повноважень i вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв та в цiлях, визначених вiдповiдними рiшеннями та/або внутрiшнiми Положеннями про фонди Товариства у разi їх затвердження;

 

 - забезпечення органiзацiї засiдань Наглядової ради, подання Головi Наглядової ради вимог щодо скликання позачергових засiдань Наглядової ради;

 

- органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;

 

-   складання та подання Наглядовiй радi рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборiв;

 

 - затвердження внутрiшнiх документiв Товариства щодо здiйснення Товариством професiйної дiяльностi на ринку кредитної звiтностi, окрiм тих, затвердження яких вiдноситься до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради;

 

- затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй працiвникiв Товариства, вчинення iнших необхiдних дiй, пов'язаних iз забезпеченням функцiонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання;

 

 -   встановлення умов оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства;

 

-  визначення вiд iменi Товариства умов колективного договору та укладення i виконання колективного договору;

 

- забезпечення проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Товариства у випадках, визначених Законом та Статутом;

 

 - з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надання зацiкавленим особам (у тому числi - незалежному аудитору) iнформацiї та документiв, що стосуються Товариства;

 

- подання до Наглядової ради пропозицiй щодо участi Товариства в iнших юридичних особах;

 

 - вирiшення питання про списання безнадiйних активiв Товариства;

 

 - визначення органiзацiйної структури Товариства (крiм прийняття рiшень про створення фiлiй та представництв Товариства);

 

 - затвердження положень про структурнi пiдроздiли Товариства (крiм положень про фiлiї, представництва, про службу внутрiшнього аудиту);

 

- затвердження внутрiшнiх документiв чи прийняття окремих рiшень з питань дiяльностi Товариства (зокрема, дотримання лiцензiйних вимог, забезпечення оперативної господарської дiяльностi), крiм тих, якi згiдно з цим Статутом або внутрiшнiми Положеннями належать до компетенцiї iнших органiв Товариства;

 

- винесення питань, якi вiдповiдно до законодавства та цього Статуту пiдлягають розглядовi та вирiшенню iншими органами Товариства, на їх розгляд, пiдготовка вiдповiдних матерiалiв та пропозицiй з цих питань;

 

- призначення внутрiшнiх ревiзiй, перевiрок, iнвентаризацiй та службових розслiдувань;

 

 - розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок, звiтiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв i фiлiй Товариства та прийняття рiшень за ними;

 

-  визначення доцiльностi здiйснення фiнансово-господарських операцiй в iнтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крiм тих, якi мають характер значного правочину);

 

 - визначення цiн на продукцiю Товариства, тарифiв на послуги Товариства (крiм тих, що затверджуються Наглядовою радою), визначення розмiру плати за користування об'єктами авторського права, якi належать Товариству, розмiру iншої плати, що має сплачуватись Товариству за використання належних йому майнових та/або немайнових прав;

 

 -  затвердження кошторисiв проведення поточних заходiв, кошторисiв створення Товариством об'єктiв майнових та/або немайнових прав;

 

-  розгляд звернень, що надходять на iм'я Товариства та прийняття рiшень за ними;прийняття рiшень про пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства;

 

 -  приймає рiшення щодо участi Товариства у благодiйнiй та спонсорськiй дiяльностi в межах затвердженого Наглядовою радою бюджету доходiв та видаткiв.

 

 -  вирiшення будь-яких iнших питань поточної дiяльностi Товариства i виконання iнших функцiй, крiм тих, якi цим Статутом вiднесено до компетенцiї iнших органiв Товариства.

 

 - Iншi питання дiяльностi Правлiння, не врегульованi цим Статутом, визначаються в Положеннi про Правлiння Товариства.

 

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

Засiдання Правлiння ПрАТ "ПВБКI" протягом 2020 року провадились щомiсячно. На засiданнях розглядались питання поточної дiяльностi  Бюро, виконання бюджету, технiчного оснащення, впровадження нових продуктiв та послуг, тощо.

 

Оцінка роботи виконавчого органу

Всi засiдання Правлiння є  є правомочними,  оформлювались протоколами. Члени Правлiння   ставились до своєї роботи вiдповiдально. Конфлiктiв у процесi роботи Правлiння не виникало.

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

 

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

ні

так

ні

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

так

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про додаткову емісію акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

так

ні

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

так

ні

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

 

Інше (запишіть)

 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій

ні

так

ні

ні

ні

Інформація про склад органів управління товариства

ні

так

так

так

ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

так

так

ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

ні

ні

ні

ні

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Інше (зазначити)

 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій

 

X

Інше (зазначити)

 

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

 

№ з/п

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1

Паламарчук А.Б.

 

37,855319

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

 

Загальна кількість акцій

Кількість акцій з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата виникнення обмеження

0

0

немає

30.12.1899

Опис

 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Наглядова рада обирається Загальними зборами. Кiлькiсний склад Наглядової ради становить 5 (п'ять) осiб.  До складу Наглядової ради з числа кандидатiв до членiв Наглядової ради включаються тi, за якого подано просту бiльшiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Загальних зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Голова та члени Наглядової ради обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки.З числа обраних членiв Наглядової ради Загальними зборами обирається Голова Наглядової ради. Обраним Головою Наглядової ради є член Наглядової ради, за якого подано просту бiльшiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Загальних зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.

 

Ревiзiйна комiсiя обирається Загальними зборами у складi 3 (трьох) осiб - Голови та 2 (двох) членiв строком на 3 (три) роки. Члени Ревiзiйної комiсiї обираються з числа фiзичних осiб - представникiв акцiонерiв, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть та включенi в передбаченому законом порядку в бюлетень для голосування. Ревiзiйна комiсiя зберiгає свою легiтимнiсть, поки її склад не буде меншим, нiж 2/3 (двi третi) вiд її кiлькiсного складу, передбаченого Статутом Товариства. У випадку, коли кiлькiсть членiв Ревiзiйної комiсiї стане меншою нiж 2/3 (двi третi) вiд її кiлькiсного складу, Ревiзiйна комiсiя повинна звернутися до Наглядової ради з вимогою про скликання позачергових Загальних зборiв з метою обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї. Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї.

 

Обраними до складу Ревiзiйної комiсiї вважаються кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв з урахуванням встановленого цим Статутом кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї.Голова Ревiзiйної Комiсiї обирається на Загальних зборах з числа обраних членiв Ревiзiйної комiсiї. Обраним Головою ревiзiйної комiсiї є член ревiзiйної комiсiї, за якого подано просту бiльшiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Голова Правлiння обирається Загальними зборами. Повноваження Голови Правлiння припиняються за рiшенням Загальних зборiв.

 

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова Рада Товариства виконує свої повноваження вiдповiдно до ЗУ "Про акцiонернi товариства",  Статуту та Положення про Наглядову раду.

 

Ревiзiйна комiсiя виконує свої повноваження на пiдставi ЗУ "Про акцiонернi товариства" та Статуту товариства. Правлiння товариства виконує свої повноваження передбаченi ЗУ "Про акцiонернi товариства", Статутом товариства та Положенням про правлiння.

 

 

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

 

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

 

 

 


VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

АТ "Райффайзен Банк Аваль"

14305909

01011, Київська обл., м.Київ, Лєскова,9

600

5,106382

600

0

АТ "УКРСИББАНК"

09807750

04070, Київська обл.,  м.Київ, Андрiївська,2/12

1 080

9,191489

1 080

0

АТ "АЛЬФА-БАНК"

23494714

03150, Київська обл., м.Київ, Велика Василькiвська,100Велика Василькiвська,100

600

5,106382

600

0

Кредитiнфо Iнтрнешнл Гмбх

HRB 24083

65203, Нiмеччина, Вiсбаден, Хагенауер Штрассе,59

977

8,314893

977

0

Тов "Вудрест"

35632655

01103, Київська обл., м.Київ, Залiзничне шосе,47

1 022

8,697872

1 022

0

ТОВ "Дельта Лiзинг"

36186765

01601, Київська обл., м.Київ, Шовковична,42-44, оф.315

1 173

9,982978

1 173

0

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

Фiзична особа

4 448

37,855319

4 448

0

Усього

11 750

100

11 750

0


X. Структура капіталу

 

Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

Простi iменнi

11 750

1 000,00

Права та обовязки викладенi у Статуi товариства та вiдповiдають Закону України "Про акцiонернi товариства".

немає

Примітки:

 XI. Відомості про цінні папери емітента

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість цінних паперів (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за типами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

1

2

3

4

5

Фiзична особа

4 448

37,855319

4 448

0

Усього

4 448

37,855319

4 448

0

 


XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів

За результатами звітного періоду

У звітному періоді

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

12 836 522,5

0

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.

0

0

1 092,47

0

Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.

0

0

12 836 522,5

0

Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

 

 

29.05.2020

 

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

 

 

04.06.2020

 

Спосіб виплати дивідендів

 

 

безпосередньо акцiонерам

 

Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату

 

 

27.10.2020, 1 067 343,19

 

Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату

 

 

05.06.2020, 6 140 773,87

 

12.06.2020, 1 116 504,34

 

06.07.2020, 928 599,5

 

09.07.2020, 327 741

 

14.07.2020, 327 741

 

20.07.2020, 655 482

 

25.08.2020, 764 729

 

27.08.2020, 1 179 867,6

 

27.10.2020, 54 623,5

 

Опис

Сума виплачених/перерахованих дивiдендiв зазаначена з урахуванням утриманих податкiв з дивiдендiв з фiзичної особи - акцiонера та нерезидента у загальный сумы 273117,5 грн.

 


 

КОДИ

 

Дата

01.01.2021

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Перше всеукраїнське бюро кредитних iсторiй"

за ЄДРПОУ

33691415

Територія

м.Київ, Днiпровський р-н

за КОАТУУ

8036600000

Організаційно-правова форма господарювання

Приватне підприємство

за КОПФГ

120

Вид економічної діяльності

Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій

за КВЕД

82.91

Середня кількість працівників: 14

Адреса, телефон: 02002 м.Київ, Євгена Сверстюка,11, 044-390-54-70

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2020 p.

Форма №1

 

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

7 810

9 034

    первісна вартість

1001

15 951

18 642

    накопичена амортизація

1002

( 8 141 )

( 9 608 )

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби

1010

1 179

2 151

    первісна вартість

1011

5 348

6 468

    знос

1012

( 4 169 )

( 4 317 )

Інвестиційна нерухомість

1015

0

0

    первісна вартість

1016

0

0

    знос

1017

( 0 )

( 0 )

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

    первісна вартість

1021

0

0

    накопичена амортизація

1022

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

    інші фінансові інвестиції

1035

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

Гудвіл

1050

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

8 989

11 185

    II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси

1100

33

37

Виробничі запаси

1101

33

37

Незавершене виробництво

1102

0

0

Готова продукція

1103

0

0

Товари

1104

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

5 636

4 426

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

    за виданими авансами

1130

474

716

    з бюджетом

1135

0

0

    у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

    з нарахованих доходів

1140

120

126

    із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1 381

1 030

Поточні фінансові інвестиції

1160

14 000

18 005

Гроші та їх еквіваленти

1165

14 053

7 021

Готівка

1166

4

3

Рахунки в банках

1167

14 049

7 018

Витрати майбутніх періодів

1170

32

25

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

у тому числі в:

 

 

 

    резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

    резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

    резервах незароблених премій

1183

0

0

    інших страхових резервах

1184

0

0

Інші оборотні активи

1190

27

2

Усього за розділом II

1195

35 756

31 388

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

44 745

42 573

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

11 750

11 750

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

Капітал у дооцінках

1405

4 357

3 951

Додатковий капітал

1410

5 673

8 767

Емісійний дохід

1411

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

Резервний капітал

1415

1 289

2 206

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

17 673

12 784

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

Усього за розділом I

1495

40 742

39 458

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

956

867

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

Страхові резерви

1530

0

0

у тому числі:

 

 

 

    резерв довгострокових зобов’язань

1531

0

0

    резерв збитків або резерв належних виплат

1532

0

0

    резерв незароблених премій

1533

0

0

    інші страхові резерви

1534

0

0

Інвестиційні контракти

1535

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

Усього за розділом II

1595

956

867

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Векселі видані

1605

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

    довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

    товари, роботи, послуги

1615

235

282

    розрахунками з бюджетом

1620

2 264

1 563

    у тому числі з податку на прибуток

1621

1 379

862

    розрахунками зі страхування

1625

0

0

    розрахунками з оплати праці

1630

0

0

    одержаними авансами

1635

223

11

    розрахунками з учасниками

1640

0

0

    із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

    страховою діяльністю

1650

0

0

Поточні забезпечення

1660

280

391

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

45

1

Усього за розділом IІІ

1695

3 047

2 248

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

Баланс

1900

44 745

42 573

Примітки: немає

 

Керівник                                            Паламарчук А.Б.

 

Головний бухгалтер                         Чередник Л.А.


 

КОДИ

 

Дата

01.01.2021

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Перше всеукраїнське бюро кредитних iсторiй"

за ЄДРПОУ

33691415

 

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2020 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

 

Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

38 958

41 586

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

( 0 )

( 0 )

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 12 797 )

( 9 434 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:

    прибуток

2090

26 161

32 152

    збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

176

39

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування

2123

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 13 828 )

( 11 795 )

Витрати на збут

2150

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

2180

( 168 )

( 76 )

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

0

0

Фінансовий результат від операційної діяльності:

    прибуток

2190

12 341

20 320

    збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

2 575

2 300

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 1 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:

    прибуток

2290

14 915

22 620

    збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-2 696

-4 282

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:

    прибуток

2350

12 219

18 338

    збиток

2355

( 0 )

( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

-493

-493

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

-493

-493

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

( -89 )

( -89 )

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

-404

-404

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

11 815

17 934

III. Елементи операційних витрат

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

158

197

Витрати на оплату праці

2505

12 528

10 723

Відрахування на соціальні заходи

2510

1 677

1 626

Амортизація

2515

2 495

1 715

Інші операційні витрати

2520

9 858

7 047

Разом

2550

26 716

21 308

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0,000000

0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0,000000

0,000000

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0,00

0,00

Примітки: немає

 

Керівник                                            Паламарчук А.Б.

 

Головний бухгалтер                         Чередник Л.А.


 

КОДИ

 

Дата

01.01.2021

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Перше всеукраїнське бюро кредитних iсторiй"

за ЄДРПОУ

33691415

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2020 рік

Форма №3

 

Код за ДКУД

1801004

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

 

 

 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

47 680

48 331

Повернення податків і зборів

3005

32

58

 у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

7

263

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

3

0

Витрачання на оплату:

 

 

 

Товарів (робіт, послуг)

3100

( 4 635 )

( 1 394 )

Праці

3105

( 10 188 )

( 8 851 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 1 772 )

( 1 776 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 13 386 )

( 14 352 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток

3116

( 3 440 )

( 4 620 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість

3117

( 7 151 )

( 7 483 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів

3118

( 2 795 )

( 2 249 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 9 734 )

( 6 227 )

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

( 198 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 146 )

( 207 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

7 663

15 845

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

 

 

 

    фінансових інвестицій

3200

0

0

    необоротних активів

3205

147

0

Надходження від отриманих:

 

 

 

    відсотків

3215

2 569

2 240

    дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

1 406

2 421

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання  на придбання:

 

 

 

    фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

    необоротних активів

3260

( 1 476 )

( 1 603 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 965 )

( 2 951 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 4 005 )

( 3 600 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-2 324

-3 493

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

 

 

 

Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання  на:

 

 

 

Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

( 0 )

( 0 )

Сплату дивідендів

3355

( 12 414 )

( 3 684 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-12 414

-3 684

Чистий рух коштів за звітний період

3400

-7 075

8 668

Залишок коштів на початок року

3405

14 053

5 419

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

43

-34

Залишок коштів на кінець року

3415

7 021

14 053

Примітки: немає

 

Керівник                                            Паламарчук А.Б.

 

Головний бухгалтер                         Чередник Л.А.


 

КОДИ

 

Дата

01.01.2021

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Перше всеукраїнське бюро кредитних iсторiй"

за ЄДРПОУ

33691415

 

Звіт про власний капітал

За 2020 рік

Форма №4

 

Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

11 750

4 357

5 673

1 289

17 673

0

0

40 742

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

11 750

4 357

5 673

1 289

17 673

0

0

40 742

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

12 219

0

0

12 219

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

-406

0

0

406

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

-406

0

0

406

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:

Виплати власникам

4200

0

0

0

0

-12 837

0

0

-12 837

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

917

-917

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

3 667

0

-3 667

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

917

0

-917

0

0

0

Внески учасників:

Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій 

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

-1 490

0

824

0

0

-666

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі 

4295

0

-406

3 094

917

-4 889

0

0

-1 284

Залишок на кінець року

4300

11 750

3 951

8 767

2 206

12 784

0

0

39 458

Примітки: немає

 

Керівник                                            Паламарчук А.Б.

 

Головний бухгалтер                         Чередник Л.А.XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

1

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВ ФК "Аудит-Iнвест"

2

Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності

1 - аудитори

3

Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)

32241880

4

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

м.Київ, вул.Нижнiй Вал, буд.15, оф.405

5

Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності

3094

6

Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)

номер: номер: 332/4, дата: 27.10.2016

7

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

з 01.01.2020 по 31.12.2020

8

Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)

01 - немодифікована

9

Пояснювальний параграф (за наявності)

 

10

Номер та дата договору на проведення аудиту

номер: №43-11-2020/А, дата: 16.11.2020

11

Дата початку та дата закінчення аудиту

дата початку: 16.12.2020, дата закінчення: 12.02.2021

12

Дата аудиторського звіту

12.02.2021

13

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

87 900,00

14

Текст аудиторського звіту

 

Наведена нижче iнформацiя представлена на виконання вимог ст.401

 Закону України "Про цiннi папери та

фондовий ринок" №3480-IV вiд 23.02.2006 р (iз змiнами та доповненнями) стосовно перевiрки положень Звiту

про корпоративне управлiння за 2020 рiк, який є складовою частиною Звiту керiвництва (звiту управлiння)

ПРАТ "ПВБКI".

 Нами перевiрено iнформацiю, зазначену емiтентом щодо застосування кодексу корпоративного

управлiння, iнформацiю щодо проведення загальних зборiв та опису прийнятих на зборах рiшень,

iнформацiю про склад наглядової ради та виконавчого органу ПРАТ "ПВБКI", про проведенi засiдання

наглядової ради iз загальним описом прийнятих рiшень. Ми не виявили фактiв суттєвої невiдповiдностi

законодавчим вимогам, встановленим щодо розкриття такої iнформацiї, та фактiв суттєвих викривлень

зазначеної iнформацiї фактичним обставинам, протокольним рiшенням, статутним та розпорядчим

документам Товариства, якi б необхiдно було включити до нашого звiту.

2. На думку аудитора опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю та управлiння

ризиками, перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента,

iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних

зборах емiтента, наведено в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до фактичних обставин та вимог пп.5-9

частини 3 ст. ст.401

Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" №3480-IV вiд 23.02.2006 р (iз

змiнами та доповненнями).

3. На думку аудитора, опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента, повноважень

посадових осiб емiтента наведено в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до Статутних та регламентних

документiв ПРАТ "ПВБКI" та вимог пп.5-9 частини 3 ст. ст.401

Закону України "Про цiннi папери та

фондовий ринок" №3480-IV вiд 23.02.2006 р (iз змiнами та доповненнями).

29.04.2021, 484 перегляди.