Про Бюро
Послуги ПВБКІ — нові можливості кредитування

Повідомленя про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 10.02.2023.

Шановні акціонери!

 

Приватне акціонерне товариство «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій»  

(02002, м.Київ, вул.Євгена Сверстюка, 11-Б) (далі - Товариство)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться дистанційно 10 лютого 2023 року.

 

 Наглядовою радою ПрАТ «ПВБКІ» 16.12.2022 року прийнято рішення про скликання річних  Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПВБКІ»  та дистанційне їх проведення.

10.02.2023 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПВБКІ»  (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами (далі –Тимчасовий порядок).

 

Проект порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПВБКІ», призначених на 10.02.2023 р. з проектами рішень:

1.Звіт Правління про діяльність ПрАТ «ПВБКІ» в 2021 році та прийняття рішення за наслідками  його розгляду.

Проект рішення з 1 питання:

Звіт Правління про діяльність ПрАТ «ПВБКІ» в 2021 році затвердити.

2. Звіт Наглядової ради ПрАТ «ПВБКІ» за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з 2 питання:

 Звіт Наглядової ради ПрАТ «ПВБКІ» за 2021 рік затвердити.

3.Звіт Ревізійної комісії про діяльність ПрАТ «ПВБКІ» за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками  його розгляду. Затвердження  звіту та висновків  Ревізійної комісії, річного звіту Товариства.

Проект рішення з 3 питання:

1.Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «ПВБКІ» про діяльність товариства за 2021 рік та висновок Ревізійної комісії затвердити.

2.Затвердити річний звіт ПрАТ «ПВБКІ» за 2021 рік, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

4.Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його       розгляду.

Проект рішення з 4 питання:

Прийняти до відома висновок зовнішнього аудиту за 2021 рік. У зв’язку з відсутністю зауважень  зовнішнього аудиту за 2021 рік  відсутня потреба у затвердженні заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

5.Про розподіл прибутку (збитків) ПрАТ «ПВБКІ» за підсумками діяльності в 2021 році.

Проект рішення з 5 питання:

1. Чистий прибуток, отриманий товариством по результатах роботи у 2021 році у сумі

 18 699 тис. грн. розподілити наступним чином:

 На формування фондів товариства направити чистий прибуток у наступних розмірах: 

   Резервний  капітал           - 30%

   Фонд розвитку                 - 20%

   Фонд соціального розвитку, розвитку персоналу та заохочення – 5%.

3. Дивіденди акціонерам товариства за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати, залишок чистого прибутку у розмірі 8 414,55  тис.грн. залишити не розподіленим.

6.Про продовження повноважень членів ревізійної комісії.

Проект рішення з 5 питання:

1.Продовжити повноваження членів Ревізійної комісії до дати прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про обрання членів Ревізійної комісії.

 

      Адреса сторінки на власному веб-сайті ПрАТ «ПВБКІ»  (https://www.pvbki.com), на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах – http://main.pvbki.com/ukr/about/news/

 

     01.02.2023 року - дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «ПВБКІ»  (https://www.pvbki.com), у розділі Новини за посиланням http://main.pvbki.com/ukr/about/news/.

    Перелік осіб, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24:00 годину 06.02.2023 року.                                              

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПрАТ «ПВБКІ»  надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти .

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти .У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

ПрАТ «ПВБКІ» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти із зазначенням ім’я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). ПрАТ «ПВБКІ» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

    Корпоративний секретар ПрАТ «ПВБКІ» Мамченко Юлія Валеріївна, тел. 050-403-54-06, є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

    Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів . Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти .

   Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 10.02.2023 року).

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «ПВБКІ»  шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ПВБКІ» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «ПВБКІ», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ПВБКІ», або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ПВБКІ», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ПВБКІ».

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ПВБКІ», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

ПрАТ «ПВБКІ» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2021 р. (тис. грн.)

Найменування показника

Період

 

звітний

попередній

Усього активів

53425

42545

Основні засоби (за залишковою вартістю)

2119

2151

Запаси

79

37

Сумарна дебіторська заборгованість

9131

6262

Гроші та їх еквіваленти

9379

7023

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

19557

12736

Власний капітал

45785

39409

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

11750

11750

Дострокові зобов’язання і забезпечення

793

867

Поточні зобов’язання та забезпечення

3847

2269

Чистий фінансовий результат: прибуток(збиток)

18699

12220

Середньорічна кількість акцій (шт.)

11750

11750

Чистий прибуток(збиток) на одну просту акцію (грн)

1591,40

1040,00

 

 

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні.

 

 

 

 

   Голова Правління                                                                                     А.Б.Паламарчук

 

03.01.2023, 287 переглядів.