Про Бюро
Послуги ПВБКІ — нові можливості кредитування

Положення ПВБКІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням Нацкомфінпослуг

№2020 від 10.10.2019


ПОЛОЖЕННЯ
Приватного акціонерного товариства
«Перше всеукраїнське бюро кредитних історій»
про правила формування і ведення кредитних історій

 

            Цим Положенням визначені правила формування і ведення кредитних історій Приватним акціонерним товариством «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» (далі за текстом – БЮРО).

Положення розроблено з урахуванням вимог Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» та іншого чинного законодавства України, яке регулює діяльність у сфері ведення кредитних історій.

 

1.         ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.     БЮРО - юридична особа, предметом діяльності якої є виключно ведення кредитних історій (збір, оброблення, зберігання, захист та використання інформації, яка складає кредитну історію), а також здійснення іншої діяльності, що має на меті реалізацію положень Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій».

 

1.2.     Метою діяльності БЮРО є збір, оброблення, зберігання та надання інформації щодо виконання фізичними і юридичними особами своїх фінансових зобов’язань, посилення захисту кредиторів і позичальників, зниження кредитних ризиків, сприяння підвищенню інформаційної прозорості на ринку фінансових послуг і формування позитивного іміджу добросовісних позичальників, зміцнення їх ділової репутації та інвестиційної привабливості.

 

1.3.     БЮРО здійснює діяльність по веденню кредитних історій самостійно без доручення її здійснення третім особам. Діяльність БЮРО відповідно до Закону України „Про організацію формування та обігу кредитних історій” не порушує банківську або комерційну таємницю.

 

1.4.     В своїй діяльності по формуванню та організації доступу до інформації, яка складає кредитну історію, БЮРО керується наступними принципами:

 

 • забезпечення конституційних прав і свобод суб’єктів кредитних історій;
 • адекватність обсягів інформації цілям, для яких вони збираються;
 • значимість, всебічність, об’єктивність, повнота і достовірність інформації;
 • регулярність та безперервність надходження інформації;
 • цільове використання інформації;
 • строковість зберігання інформації;
 • конфіденційність інформації та її захист;
 • збір і надання інформації, що складає кредитну історію, виключно за згодою суб’єкта цієї кредитної історії;
 • незалежність БЮРО.

 

2.         ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 

2.1.     Кредитна історія – це сукупність інформації про юридичну або фізичну особу, що її ідентифікує, відомостей про виконання нею зобов’язань за кредитними правочинами, іншої відкритої інформації відповідно до Закону України „Про організацію формування та обігу кредитних історій”.

 

2.2.     Суб’єкт кредитної історії – будь-яка юридична або фізична особа, яка уклала кредитний правочин із Користувачем та щодо якої формується кредитна історія.

 

2.3.     Кредитний правочин – правочин, за яким виникає, змінюється або припиняється зобов’язання фізичної або юридичної особи щодо сплати грошових коштів Користувачу протягом певного часу в майбутньому (в тому числі договір страхування).

 

2.4.     Користувачі - юридичні або фізичні особи – суб’єкти господарської діяльності (банки, небанківські фінансові установи, страхові компанії та інші), які надають послуги з відстроченням платежу (укладають кредитні правочини, договори страхування тощо) або надають майно в кредит, та уклали із БЮРО Договір про надання інформаційних послуг.

 

2.5.     Договір про надання інформаційних послуг – правочин, сторонами якого є БЮРО та Користувач і предметом якого є врегулювання питань надання та/або отримання інформації, що складає кредитну історію.

 

2.6.     Згода суб’єкта кредитної історії –  це дозвіл суб`єкта кредитної історії, наданий ним Користувачу, у паперовому чи електронному вигляді (у формі окремого документу, пункту в заяві, анкеті, положення в тексті договору, оферті чи в іншій формі) про надання суб’єктом кредитної історії дозволу на доступ до його кредитної історії та/ або збір, зберігання, використання та поширення через БЮРО інформації, що складає його кредитну історію.

 

2.7.     Збір інформації, яка складає кредитну історію – це отримання та накопичення в Автоматизованій інформаційній системі БЮРО, за допомогою електронно-програмних засобів, інформації, яка складає кредитну історію або може бути використана для формування кредитної історії,, яку надають БЮРО Користувачі, Держателі та Адміністратори державних реєстрів та інших баз даних публічного користування, відкритих для загального користування джерел, а також інші Бюро кредитних історій.

 

2.8.     Опрацювання інформації, яка складає кредитну історію – це обробка накопиченої інформації, яка складає кредитну історію, за допомогою електронно – програмних засобів шляхом внесення її відповідних частин до відповідних розділів Автоматизованої інформаційної системи БЮРО, її поєднання та систематизації.

 

2.9.     Корегування інформації, яка складає кредитну історію – це дії щодо внесення змін та/або видалення інформації, що міститься у кредитній історії. Корегування здійснюється з метою забезпечення достовірності кредитної історії, у разі виявлення розбіжностей між інформацією, щодо одного і того ж суб’єкта кредитної історії, яка вноситься до кредитної історії та інформацією, яка вже міститься у БЮРО та/або на підставі відповідного звернення суб’єкта кредитної історії, у порядку визначеному законом.

 

2.10.  Передавання інформації, яка складає кредитну історію – це надання інформації, яка складає кредитну історію, у паперовому або електронному вигляді,  в тому числі за допомогою електронно-програмних засобів БЮРО – суб’єктам кредитної історії  або  надання кредитних звітів за допомогою електронно-програмних засобів – Користувачам, іншим Бюро кредитних історій через Автоматизовану інформаційну систему БЮРО.

 

2.11.  Кредитний звіт – сукупність інформації про суб’єкта кредитної історії, яка є повним або частковим відображенням його кредитної історії.

 

2.12.  Кредитний бал – особлива форма кредитного звіту, який відображається у цифровому значенні.

 

2.13.  Автоматизована інформаційна система БЮРО – система автоматизованих засобів, до складу якої входить технічне та програмне забезпечення, що здійснює збір, аналіз,  опрацювання, корегування та передавання інформації, яка складає кредитну історію, та захищена відповідно до вимог чинного законодавства.

 

3.         КРЕДИТНІ ІСТОРІЇ, ДЖЕРЕЛА ЇХ ФОРМУВАННЯ

 

3.1.     БЮРО формує та веде кредитні історії фізичних та юридичних осіб.

3.2.     Інформація, яка складає кредитну історію, збирається для формування кредитної історії суб’єктів кредитної історії, та використовується у цілях, визначених Законом України „Про організацію формування та обігу кредитних історій”.

 

3.3.     Збір, зберігання, використання та поширення через БЮРО інформації, яка складає кредитну історію, здійснюється на підставі Згоди суб’єкта кредитної історії, яку він надає Користувачу.

 

3.4.     Джерелами формування кредитних історій є:

 

 • відомості (інформація), які БЮРО отримує від Користувачів;
 • відомості (інформація), які БЮРО отримує з державних реєстрів, з інших баз даних публічного користування та відкритих для загального користування джерел за винятком відомостей (інформації), що становить державну таємницю;
 • відомості (інформація), які БЮРО отримує від інших Бюро кредитних історій.

 

4.         ЗБІР, ОПРАЦЮВАННЯ, КОРИГУВАННЯ ТА ПЕРЕДАВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЯКА СКЛАДАЄ КРЕДИТНУ ІСТОРІЮ

 

Збір інформації, яка складає кредитну історію

 

4.1.     БЮРО у своїй діяльності щодо збору інформації, яка складає кредитну історію, керується Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», іншими нормативно-правовими актами, Договорами про надання інформаційних послуг, укладеними із Користувачами, даним Положенням та внутрішніми документами БЮРО.

 

4.2.     Користувачі передають до Бюро інформацію за допомогою електронно – програмних засобів із своїх автоматизованих систем до Автоматизованої інформаційної системи БЮРО системи, із застосуванням системи захисту інформації.

 

4.3.     Бюро отримує інформацію (відомості) для формування кредитних історій від Користувачів, Держателів або Адміністраторів реєстрів, баз даних, інших Бюро кредитних історій, а також з баз даних публічного користування та відкритих для загального користування джерел за винятком відомостей (інформації), що становить державну таємницю.

 

4.4.     Користувач у разі укладення Кредитного правочину та отримання Згоди суб’єкта кредитної історії надає до БЮРО інформацію, що ідентифікує Користувача та інформацію про суб’єкта кредитної історії, передбачену ЗУ «Про організацію формування та обігу кредитних історій».

 

4.5.     БЮРО збирає відомості державних реєстрів та інформацію з інших баз даних публічного користування, відкритих для загального користування джерел, тощо у разі, якщо:

 • Держателі реєстрів, Адміністратори реєстрів, тощо уклали із БЮРО договори про порядок збору інформації з державних реєстрів, з інших баз даних публічного користування та відкритих для загального користування джерел, та встановили порядок передачі відомостей з державних реєстрів, розмір плати за це, та інші умови за дорученням Кабінету Міністрів України;
 •  або порядок передачі відомостей з державних реєстрів, розмір плати за це, та інші умови отримання інформації з державних реєстрів, з інших баз даних публічного користування та відкритих для загального користування джерел, визначені Кабінетом Міністрів у відповідних актах;

 

4.6.     БЮРО отримує інформацію, яка складає кредитну історію, від інших Бюро кредитних історій у разі, якщо останнє уклало із БЮРО договір;

 

4.7.     БЮРО не збирає та не зберігає в кредитних історіях інформацію про фізичних осіб щодо:

 • національності, расового та етнічного походження;
 • політичних поглядів;
 • релігійних і філософських переконань;
 • стану здоров’я;
 • членства в партіях та інших об’єднаннях громадян.

 

Опрацювання інформації, яка складає кредитну історію

 

4.9.     БЮРО у своїй діяльності по опрацюванню інформації, яка складає кредитну історію, керується Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», іншими нормативно-правовими актами, Договорами про надання інформаційних послуг, укладеними із Користувачами, даним Положенням та внутрішніми документами БЮРО.

 

4.10.  Опрацювання інформації здійснюється в Автоматизованій інформаційній системі БЮРО за допомогою електронно-програмних засобів із застосуванням системи захисту відповідно до вимог чинного законодавства, що виключає можливість несанкціонованого доступу до інформації в процесі її опрацювання.

4.11.  Опрацювання отриманої інформації та внесення її до кредитної історії суб’єкта кредитної історії здійснюється БЮРО в його Автоматизованій інформаційній системі за допомогою електронно-програмних засобів у найкоротший термін, але не більше 7 (семи) робочих днів з дня отримання такої інформації.

 

Корегування інформації, яка складає кредитну історію

 

4.12.  БЮРО у своїй діяльності по корегуванню інформації, яка складає кредитну історію, керується Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», іншими нормативно-правовими актами, Договорами про надання інформаційних послуг, укладеними із Користувачами, даним Положенням та внутрішніми документами БЮРО.

 

4.13.  Корегування інформації, яка складає кредитну історію, БЮРО здійснює за ініціативою суб’єктів кредитної історії, які, у порядку передбаченому законом, звернулися з відповідною заявою до БЮРО, за наявності підстав, передбачених законом, чи за ініціативою Користувачів, у разі, якщо виявлено розбіжності між інформацією, яка вноситься до кредитної історії та інформацією, яка вже знаходиться у БЮРО, з метою забезпечення достовірності інформації, що міститься у кредитній історії.

 

4.14.  Для корегування інформації за ініціативою суб’єктів кредитної історії чи Користувачів, БЮРО спільно з Користувачами, від яких надійшла інформація, яка відрізняється від тієї, що міститься у кредитній історії, або яку заперечує суб’єкт кредитної історії, вживають заходів щодо звірення такої інформації та, за необхідності, внесення відповідних змін до інформації, яка міститься у кредитній історії суб’єкта, з метою забезпечення її достовірності.

 

4.15.  БЮРО має право здійснювати за участю Користувача звірення інформації, яка була надана Користувачем для формування кредитної історі, та вносити до неї зміни відповідно до Закону України „Про організацію формування та обігу кредитних історій”, інших нормативно-правових актів, Договорів про надання інформаційних послуг, укладених із Користувачами, даного Положення та внутрішніх документів БЮРО.

 

4.16.  Корегування інформації БЮРО за ініціативою суб’єкта кредитної історії відбувається у наступному порядку:

 

 • у разі незгоди з інформацією, що складає його кредитну історію, за винятком інформації про кредитний бал, суб’єкт кредитної історії має право звернутися до БЮРО із відповідною заявою, яка може включати коментар щодо інформації, яка заперечується, обсягом не більше ніж 100 слів;
 • при отриманні заяви від суб’єкта кредитної історії БЮРО позначає його кредитну історію відповідною позначкою „заперечення” на весь час перевірки інформації;
 • протягом п’яти днів з дня отримання заяви, БЮРО звертається до Користувача, який надав інформацію, що заперечується, для її підтвердження або зміни;
 • у разі підтвердження Користувачем інформації, що заперечується, БЮРО залишає кредитну історію без змін та знімає з кредитної історії позначку „заперечення”;
 • у разі, якщо суб’єкт кредитної історії не згоден з інформацією, яку підтвердив Користувач, він має право на включення до своєї кредитної історії коментарю обсягом не більше ніж 100 слів щодо інформації, що заперечувалась, а БЮРО долучає цей коментар до його кредитної історії;
 • у разі, якщо Користувач змінив інформацію, що заперечувалася суб’єктом кредитної історії, БЮРО вносить такі зміни до кредитної історії суб’єкту, та знімає з кредитної історії позначку „заперечення”;
 • у разі, якщо протягом п’ятнадцяти днів з моменту звернення БЮРО до Користувача про підтвердження або зміну інформації, що заперечується суб’єктом кредитної історії, Користувач не надав відповіді, БЮРО вилучає з кредитної історії інформацію, що заперечується суб’єктом кредитної історії та знімає позначку „заперечення”;

 

4.17.  БЮРО вилучає з кредитної історії:

 

 • всю інформацію, що міститься в кредитній історії, у разі відсутності згоди суб’єкта кредитної історії на збір, зберігання, використання та поширення (розкриття) через БЮРО інформації про нього;
 • інформацію, що міститься в кредитній історії, яка передбачена п. 2 ч.1 ст.7 Закону України „Про організацію формування та обігу кредитних історій”, у разі відсутності кредитного правочину, Договору про надання інформаційних послуг з Користувачем або визнання їх недійсними;
 • інформацію, що міститься в кредитній історії, яка передбачена п.п. 2-4 ч.1 ст.7 Закону України „Про організацію формування та обігу кредитних історій”, у разі закінчення терміну зберігання інформації в кредитній історії;
 • інформацію, що заперечувалась суб’єктом кредитної історії, у разі відсутності відповіді Користувача протягом п’ятнадцяти днів з моменту звернення БЮРО до Користувача про її підтвердження або зміну.

 

4.18.   Повідомлення про зміну або вилучення інформації з кредитної історії здійснюється БЮРО у порядку, передбаченому законом. 

 

4.19.  Про зміну або вилучення інформації з кредитної історії (за ініціативою суб’єкта кредитної історії) БЮРО повідомляє суб’єкта кредитної історії, шляхом надіслання йому копії його оновленої кредитної історії протягом двох днів з моменту внесення таких змін.

 

Передавання інформації, яка складає кредитну історію

 

4.20.  БЮРО у своїй діяльності по передаванню інформації, яка складає кредитну історію, керується Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», іншими нормативно-правовими актами, Договорами про надання інформаційних послуг, укладеними із Користувачами, договорами, укладеними із іншими Бюро кредитних історій, даним Положенням та внутрішніми документами БЮРО.

 

4.21.  Передавання інформації від БЮРО Користувачам здійснюється за допомогою електронно-програмних засобів Автоматизованої інформаційної системи БЮРО із застосуванням системи захисту відповідно до вимог чинного законодавства, що виключає можливість несанкціонованого доступу до інформації в процесі її опрацювання.

 

4.22.  Користувачі отримують інформацію , що міститься у кредитній історії у разі, якщо:

 

 • Користувач уклав із БЮРО Договір про надання інформаційних послуг у сфері формування та обігу кредитних історій;
 • Користувач пройшов тестування згідно із процедурами, встановленими Договором про надання інформаційних послуг у сфері формування та обігу кредитних історій, та здійснив підключення своїх автоматизованих систем до автоматизованої системи БЮРО;
 • Користувач має згоду конкретного суб’єкту кредитної історії на доступ до його кредитної історії.

 

4.23.  БЮРО передає інформацію, яка складає кредитну історію, іншим Бюро кредитних історій на договірних засадах;

 

4.24.  Обсяг інформації, яка передається БЮРО, визначається із врахуванням вимог Закону України „Про організацію формування та обігу кредитних історій”, інших нормативно-правових актів, Договорів про надання інформаційних послуг, укладених із Користувачами, договорів, укладених із іншими Бюро кредитних історій, даного Положення та внутрішніх документів БЮРО.

 

5.         НАДАННЯ КРЕДИТНИХ ЗВІТІВ

 

5.1.     БЮРО у своїй діяльності по наданню кредитних звітів керується Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», іншими нормативно-правовими актами, Договорами про надання інформаційних, укладеними із Користувачами, договорами, укладеними із іншими Бюро кредитних історій, даним Положенням та внутрішніми документами БЮРО.

 

5.2.     Надання інформації, яка складає кредитну історію, БЮРО здійснює у формі кредитних звітів.

 

5.3.     Кредитні звіти розрізняються за обсягом інформації (повний або частковий), іншими критеріями та можуть відображатись у цифровому значенні (кредитний бал). Кредитні звіти надаються Користувачам та іншим Бюро кредитних історій залежно від їх запиту та умов договорів, укладених ними з БЮРО.

 

5.4.     БЮРО надає кредитні звіти Користувачам в порядку та на умовах Договорів про надання інформаційних послуг.

 

5.5.     Користувач, за наявності у нього Згоди суб`єкта кредитної історії на доступ до його кредитної історії, отримує у БЮРО кредитний звіт у відповідності до ЗУ «Про організацію формування та обігу кредитних історій».

 

5.6.     БЮРО надає кредитні звіти Користувачам без права передачі їх або інформації, що міститься в них, третім особам.

 

5.7.     Користувачі несуть передбачену законодавством відповідальність за перекручення, незаконне розголошення та нецільове використання інформації, яка складає кредитну історію.

5.8.     БЮРО надає кредитні звіти іншим Бюро кредитних історій. Порядок та умови надання кредитних звітів іншим Бюро визначаються договорами, укладеними БЮРО з іншими Бюро кредитних історій.

 

5.9.     БЮРО надає кредитні звіти суб’єктам кредитних історій за їх зверненням в порядку та на умовах, передбачених Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», іншими нормативно-правовими актами, даним Положенням та внутрішніми документами БЮРО.

 

5.10.  Надання кредитних звітів чи будь-яких послуг, пов’язаних з веденням, обробленням, аналізом інформації, що складає кредитну історію здійснюється БЮРО на платній основі, окрім випадків, передбачених Законом України „Про організацію формування та обігу кредитних історій”.

 

6.     ВЕДЕННЯ РЕЄСТРУ ЗАПИТІВ КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ

 

6.1.     БЮРО здійснює ведення реєстру запитів кредитних історій відповідно до Закону  України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», даного Положення та внутрішніх документів БЮРО.

 

6.2.     Метою ведення реєстру запитів кредитних історій є зберігання інформації про звернення Користувачів за кредитними історіями.

 

6.3.     Реєстр запитів кредитної історії є складовою інформації, що міститься у кредитній історії суб`єкта.

 

6.4.     Реєстр запитів кредитних історій БЮРО містить наступну інформацію:

 • дату запиту на надання кредитного звіту;
 • інформацію про факт надання кредитного звіту та вид наданого звіту;
 • відомості про Користувача, який надав інформацію до кредитної історії суб’єкта кредитної історії, а також про Користувача або Бюро кредитних історій, яким було зроблено запит про надання кредитного звіту.  

 

6.5.     Інформація з реєстру запитів кредитних історій надається:

 • Користувачу, як частина кредитного звіту, якщо це передбачено формою цього кредитного звіту;
 • суб’єкту кредитної історії одночасно з кредитним звітом;

6.6.     Вилучення інформацій з реєстру запитів кредитних історій можливе у наступних випадках:

 

 • якщо було встановлено, що інформацію до реєстру запитів кредитних історій було внесено помилково;
 • якщо запит було здійснено більше, ніж три роки тому.

 

7.     ВЗАЄМОВІДНОСИНИ СУБ’ЄКТІВ КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ З БЮРО

 

7.1.     Кожна фізична або юридична особа в Україні для формування свого позитивного іміджу добросовісного позичальника та з метою  зміцнення ділової репутації та інвестиційної привабливості має право  на формування своєї кредитної історії.

 

7.2.     Для формування кредитної історії суб’єкт кредитної історії при зверненні до Користувача з метою укладення кредитного правочину може надати йому згоду на доступ до його кредитної історії, збір, зберігання, використання та поширення через БЮРО його кредитної історії.

 

7.3.     Суб’єкт кредитної історії має право ознайомитись з інформацією, що міститься у його кредитній історії (кредитним звітом та інформацією з реєстру запитів). Порядок, способи та умови ознайомлення суб’єктів кредитної історії з інформацією, що міститься у БЮРО, у їх кредитних історіях, визначаються положенням, затвердженим керівником БЮРО. Інформація про порядок, способи та умови отримання суб`єктом кредитної історії інформації, що міститься у його кредитній історії, розміщується на офіційному веб-сайті БЮРО.

 

7.4.     Отримання інформації, що міститься у кредитній історії (у паперовому вигляді) , здійснюється суб’єктом кредитної історії особисто або уповноваженою ним особою (повноваження цієї особи щодо отримання кредитної історії довірителя підтверджуються довіреністю, оформленою у порядку та відповідно до вимог чинного законодавства України).

 

7.5.     Заява про отримання кредитної історії має містити інформацію, що надає можливість ідентифікувати суб’єкта кредитної історії (П.І.Б., паспортні дані, ідентифікаційний код, адреса проживання тощо).

 

7.6.     Ознайомлення суб’єкта кредитної історії відбувається в порядку визначеному БЮРО: безоплатно - один раз протягом календарного року, а також у разі отримання відмови Користувача від укладення кредитного правочину із ним; на платній основі (за тарифами, встановленими органами управління БЮРО, які діють на момент звернення суб’єкта) – у спосіб, обраний суб’єктом кредитної історії серед запропонованих БЮРО .

 

7.7.     Суб’єкт кредитної історії має право звернутись до БЮРО з письмовою заявою у разі незгоди з інформацією, що складає його кредитну історію у порядку встановленому даним Положенням. Бюро після отримання звернення суб’єкта кредитної історії проводить заходи визначені Законом України „Про організацію формування та обігу кредитних історій” та даним Положенням.

 

8.         ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

 

8.1.     Розділ щодо захисту та зберігання інформації не підлягає опублікуванню згідно із ст.15 Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій».